CASHBACK - PRAVIDLA

Získejte zpět až 15 % z ceny vašich nákupů!


Kompletní pravidla marketingové akce "VELKÝ JARNÍ CASHBACK" 
 ("MKT 1/23") 

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost CARERO, s.r.o., IČ 28108272, DIČ CZ28108272, sídlem Písek 311, 739 84 Písek u Jablunkova, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 341456, (dále jen „Společnost CARERO“) organizuje akci „VELKÝ JARNÍ CASHBACK“ (marketingové akce "MKT 1/23", dále jen „Akce“) a tímto stanoví její pravidla a podmínky.
 2. Akce je určena zákazníkům Společnosti CARERO, kteří mají účet na velkoobchodním webu velkoobchod.carero.cz.

II. Doba trvání

 1. Akce probíhá v termínu od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023.

III. Základní podmínky účasti

 1. Akce se účastní každý zákazník Společnosti CARERO zaregistrovaný na webu velkoobchod.carero.cz, který splňuje všechny podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně: 
  1. Je právnická nebo podnikající fyzická osoba se sídlem na území České republiky;
  2. Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na velkoobchod.carero.cz;
  3. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu ke Společnosti CARERO, jakož i k osobám se Společností CARERO personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 2. Z Akce budou vyloučeni ti, kteří: 
  1. Nesplní podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech;
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Akcí;
  3. Neplní své smluvní závazky vůči Společnosti CARERO, zejména pak ti, u kterých bude Společnost CARERO evidovat v průběhu konání Akce a v průběhu vyhodnocení Akce prodlení ve splatnosti faktur vystavených společností CARERO.
 3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

IV. Předmět akce

 1. Účastníci Akce získají poukazy k nákupu na www.velkoobchod.carero.cz, při splnění daných podmínek (dále jen „Poukazy“).
 2. Podmínky, které musí Účastník splnit pro získaní Poukazů jsou: 
  1. podmínkou pro získání poukazu je nákup produktů, které účastník Akce v období kdykoli před začátkem konání Akce u Společnosti CARERO ani jednou nezakoupil (dále jen „Nově zakoupený produkt“). Pro identifikaci produktů, které účastník Akce v období kdykoli před začátkem konání Akce u Společnosti CARERO již zakoupil, bude použita shoda ID produktů nebo EAN produktů. 
  2. Účastník, vyjma účastníka uvedeného v písm. d) níže, získá za každý Nově zakoupený produkt za prodejní cenu nejméně 1 000,-- Kč bez DPH značek NEW BABY, BABY MIX, BAYO A PLAYTO Poukazy v nominální hodnotě odpovídající 15 % hodnoty nákupu daného Nově zakoupeného produktu. 
  3. Účastník vyjma účastníka uvedeného v písm. e) níže, získá za každý Nově zakoupený za prodejní cenu nejméně 1 000,-- Kč bez DPH jakékoliv značky vyjma NEW BABY, BABY MIX, BAYO A PLAYTO Poukazy v nominální hodnotě odpovídající 10 % hodnoty nákupu daného Nově zakoupeného produktu. 
  4. Účastník, který v daném období má u Společnosti CARERO smluvní slevu pro danou značku vyšší než 6 % ze základní velkoobchodní ceny, za každý Nově zakoupený produkt za prodejní cenu nejméně 1 000,-- Kč bez DPH značek NEW BABY, BABY MIX, BAYO A PLAYTO získá Poukazy v nominální hodnotě odpovídající 7,5 % hodnoty nákupu daného Nově zakoupeného produktu. 
  5. Účastník, který v daném období má u Společnosti CARERO smluvní slevu pro danou značku vyšší než 6 % ze základní velkoobchodní ceny, získá za každý Nově zakoupený jakékoliv značky za prodejní cenu nejméně 1 000,-- Kč bez DPH vyjma NEW BABY, BABY MIX, BAYO A PLAYTO Poukazy v nominální hodnotě odpovídající 5 % hodnoty nákupu daného Nově zakoupeného produktu.

 

 1. Poukazy budou vydávány v nominální hodnotě 100,-- Kč a 1000,-- Kč.
 2. Celková hodnota předaných Poukazů je rovna součtu hodnot Poukazů získaných nákupem jednotlivých Nově zakoupených produktů zaokrouhlenému vždy dolů na celé stokoruny. 
 3. Jednotlivé Poukazy je možné použít samostatně nebo v libovolné kombinaci při jednom nebo více nákupech. 
 4. Poukazy jsou platné do 31. 8. 2023 Nevyužité Poukazy tak ztrácejí veškerou svou hodnotu ke dni 1.9.2023. 
 5. Účastníci nemohou požadovat jakékoli finanční plnění v souvislosti s Akcí.
 6. Každý Účastník, který nesplnil podmínky získání poukazu na nákupu, bere na vědomí, že v Akci neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Společnost CARERO nemusí o tomto zasílat speciální informaci.
 7. Společnost CARERO vyhodnotí výsledky Akce nejpozději do 17. 7. 2023.
 8. Společnost CARERO bude úspěšné Účastníky Akce kontaktovat elektronicky v den vyhodnocení výsledků Akce prostřednictvím emailu a/nebo telefonu Účastníka, který uvedl v registraci na webu velkoobchod.carero.cz. V rámci této komunikace bude také sdělena informace o tom, jakou hodnotu Poukazu na nákup Účastník získal.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost CARERO neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohla při vynaložení veškeré odborné péče předvídat.
 2. Společnost CARERO si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto Akci a podmínky Akce nebo jakoukoli jejich část bez udání důvodu. Společnost CARERO si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu Akci zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Společnost CARERO má právo nahradit produkty v Akci směnitelné za Poukazy za produkty stejného charakteru v obdobné cenové hladině. Změna pravidel Akce nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu vynaložených nákladů.
 3. Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce a pro informování Účastníků o výsledcích Akce, bude Společnost CARERO zpracovávat osobní údaje Účastníka, a to jméno, příjmení a emailovou adresu. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je Společnost CARERO. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Akce. Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Akci a bez jejich poskytnutí není možné se Akce účastnit. 
 4. Pro případ nejasností týkajících se pravidel Akce jsou aktuální pravidla umístěna na stránce carero.cz/cashback.
 5. Každý Účastník má právo kdykoli v průběhu Akce Společnosti CARERO písemně sdělit, že si nepřeje v Akci pokračovat. V takovém případě nemá Účastník nárok na jakékoli plnění ze strany Společnosti CARERO z titulu této Akce, zejména nemá nárok na vydání jakéhokoli Poukazu. 
 6. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce.
 7. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Jablunkově 31. 3. 2023